Elérhetőségek

Egervár Község Önkormányzata

Cím: 8913 Egervár,
Vár u. 2.
Telefon:
06-92/564-013
Mobil:
+36-30/821-45-61
E-mail:
polgarmester@egervar.hu


Adatkezelési tájékoztatóADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI

TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Unió Altalános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) előírásai alapján

 

Az Európai Parlament (EU) és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadta a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történó' védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendeletet (továbbiakban: rendelet).

A rendelet 2018. május 25-én lépett hatályba -, valamennyi tagállam számára kötelező érvényű szabályokat előírva a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, mellyel jelentősen szigorodnak a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvárások, és követelmények.

Egervár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elkötelezett amellett, hogy tiszteletben tartsa és védje a személyes adatokat, s mindazon személyek akik az Önkormányzat hivatalos honlapjára  (www.egervar.hu) látogatnak, szolgáltatásainkat igénybe veszik biztonságban érezzék magukat adataikat illetően.

 1. Tájékoztató célja:

Jelen tájékoztatónk célja, hogy átláthatóvá tegyük az önkormányzat honlapján nyújtott szolgáltatások igénybevétele során történő adatkezelési eljárásokat, megismertessük az Önkormányzat adatkezelési és adatvédelmi szabályait.

 

 1. Tájékoztató hatálya:

Jelen adatkezelési Tájékékoztató hetálya a www.egervar.hu  honlaphoz, valamint a Hivatal közhatalmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkazelésekre terjed ki.

 

 1. Az Önkormányzat, valamint a Hivatal mint Adatkezelők adatai:

 

ÖNKORMÁNYZAT

HIVATAL

címe

8913 Egervár, Vár u.2.

8913 Egervár, Vár u.2.

Törzskönyvi azonosító

432656

806736

adószám

15432656-2-20

15806730-1-20

honlap

www.egervar.hu

www.egervar.hu

email cím

polgarmester@egervar.hu

kozoshivatal@egervar.hu

telefon

+36 30 3354740

92 564 036; +36 30 2661270

 

 1. Tárhely szolgáltatójának adatai:

Neve: A Work Group Kft.  

e-mail: hujber@wg.hu

Tel.szám: +36 30 9466463

Székhely: 8900 Zalaegerszeg Május 1. utca 5.
Cégbírósági nyilvántartásba vétel száma: 20-09-063546/16 

5.  A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek: A Rendelet 5. cikke határozza meg az adatkezelésre vonatkozó elveket. Az Önkormányzat és a Hivatal az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

5.1. JOGSZERŰSÉG, TISZTESSÉGES ELJÁRÁS ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG ELVE: a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük. Az átláthatóság elvének szellemében hivatalunk biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető lés küzérthető legyen. 

5.2. CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG ELVE: személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;

5.3. ADATTAKARÉKOSSÁG ELVE: az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükséges mértékre korlátozódnak;

5.4. PONTOSSÁG ELVE: az Önkormányzat minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;

5.5. KORLÁTOZOTT TÁROLHATÓSÁG ELVE: a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható;

5.6. INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEG: megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

6.  Az Önkormányzat az Ön személyes adatait

 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és felhasználja;
 2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegú, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 3. bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez az Önkormányzatnak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

7.   Adatfeldolgozók:

Egyes esetekben a Felhasználói adatok további adatkezelőkhöz, adatfeldolgozókhoz kerülhetnek. Adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a Hivatal szerződéses kötelemként előírja, hogy a szerződött adatfeldolgozó a személyes adatok védelme érdekében tetartsa a Rendelet előírásait, és rendelkezzen az előírt nyilvántartásokkal.

 

A személyes adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozók és adatkezelők kerülnek bevonásra:

Adatkezelő/feldolgozó megnevezése

Adattovábbítás célja

 

Hivatal/Magyar Posta Zrt.

Postai küldemények címzett részére történő kézbesítése,

Hivatal/Közüzemi szolgáltatók

Közüzemi szolgáltatók jogos érdekeinek érvényesítése

Hivatal/Rendőrség , Ügyészség, NAV

Bünmegelőzés céljából adatszolgáltatás a Rendőrés részére

Hivatal/Magyar Országos Közjegyzői Kamara, Bíróságok, Végrehajtó Irodák

Végrehajtási eljárás lefolytatása, hagyatéki ügyek, egyéb peres és nem peres ügyekben megkeresések,

Hivatal/Magyar Államkincstár

Közhatalmi tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatás

Webgenerator Kft.  9700 Szombathely, Hunyadi János út 2. Email címe: info@webgenerator.hu

Honlap üzemeltetés

 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ón személyes adatait. Az Önkormányzat külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság stb. ) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Önkormányzatunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Önkormányzat adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben — titoktartási kötelezettség terhe mellett jogosultak az Önök személyes adatait megismerni.

Az Önök személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körúen biztonságos adattovábbításnak. Az Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám az önkormányzathoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

8.  Önkormányzat, és a Hivatal  által kezelt személyes adatok köre:

8.1. A kezelt személyes adatok köre:

 1. Az Önkormányzat által lebonyolított rendezvényeken a rendezvény előadóinak és résztvevőinek adatai, különösen a név, cím, elérhetőségek, foglalkozás, szakmai érdeklődési kör.
 2. Az Önkormányzat és a Hivatal szerződéseivel kapcsolatban kezeli a szerződő fél képviselőjének és szerződéses kapcsolattartójának adatait.
 3. Eseti megkeresések, email, levél, telefon megkeresés esetén az Érintett fél kapcsolattartási adatai, az információadáshoz, vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig.
 4. Adatkezelő munkavállalói adatainak kezelése, a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez.
 5. Állás betöltésére jelentkezők benyújtott adatai.

 8.2 Az adatkezelések jogalapja és célja : A Hivatal Adatkezelési Szabályzatában meghatározott módokon, az adatkezelés jogalapja a Felhasználói adatok kezelése tekintetében, elsősorban az alábbiakban határozható meg:

 1. Jogi kötelezettségek teljesítése (bér, adózás, munkavédelmi, stb. szabályok szerint);
 2. Szerződéses kötelezettség teljesítése;
 3. A Hivatal jogos érdekeinek érvényesítése, a Hivatal tevékenységének biztosítása;
 4. Érintett hozzájárulása;
 5. Felhasználó jogainak védelme. 

Az adatkezelések célja:

 1. Közhatalmi feladatok teljesítése;
 2. Állampolgári megkeresések kezelése;
 3. Jogi kötelezettségek teljesítése;
 4. Munkavállalói adatok kezelése;
 5. Toborzás, nyitott pozíciókra jelentkezők kezelése.

9.  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása

9.1.  Tájékoztatáshoz való jog 

A Felhasználó jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről.

A Hivatal a Felhasználók adatkezelésére vonatkozó információkat több módon is elérhetővé teszi. A Felhasználó jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. 

9.2. A Felhasználók hozzáférési joga

A Felhasználó jogosult arra, hogy a Hivataltól, mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű személyes adatainak kezelése van folyamatban, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. a Felhasználói személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai.
 5. a Felhasználó joga, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, vagy az adatkezelés korlátozásához, továbbá a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz;
 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem a Felhasználótól gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó információ;

A Hivatal a kezelt személyes adatok másolatait az érintett Felhasználó rendelkezésére bocsátja.

 9.3.  Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 9.4.  Törléshez való jog

A törléshez való jogot a Rendelet más néven „az elfeledtetéshez való jog”-nak nevezi.

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik a jogszabályi, vagy belső szabályzat által meghatározott kötelező adatkezelésekre.

A Hivatalnak egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, a Hivatalra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében.

 Egyéb esetekben a törléshez való jog a Rendelet vonatkozó fejezetei alapján gyakorolható.

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Hivatal ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Hivatalnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.

Ha a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Hivatal jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

9.5.  Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a Hivatal a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára, vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja. 

Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelő közhatalmi feladatait gyakorolja, vagy jogi kötelezettségének tesz eleget. Ezekben az esetekben tehát a Hivatal nem köteles a hordozhatóságot biztosítani (például adóigazgatási, vagy munkaügyi adatok esetében).

9.6. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Hivatal a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

10. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

 

10.1. Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

   10.2 A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangb

10.3. A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 • Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik. Munkamenet cookie-ban személyes adatot nem tárolunk.
 • Kosár cookie: a kosár tartalmát session cookie kezeli. Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
 • Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.
 • Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
 • Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

an az Ön hozzájárulása.

11. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkról?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre az Önkormányzattal történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljenek azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Önök felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja.

12. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a  felügyelő hatóságnál panaszt tehet,       illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 

Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a Hivatal Adatvédelmi Tisztviselőjéhez fordulhat.

Tel: 92 564-013

e-mail:kozoshivatal@egervar.hu

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

 Székhely:                   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 Levelezési cím:          1530 Budapest, Pf.: 5.

 Telefon:                   +36 (1) 391-1400

 • Fax:                         +36 (1) 391-1410
 • E-mail:                    ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával — egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében — keresse meg az Önkormányzatot.

 

13.Vonatkozó jogszabályok:  

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.);  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.);
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv);  a fogyasztóvédelemról szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.);  a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

 

A hivatal közhatalmi tevékenységét számos jogszabály írja elő, melyek nem kerülnek tételesen hivatkozásra.

 

14. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására. A mindenkori Tájékoztató a Honlapon érhető el.  A Honlap felhasználója a Honlapra történő belépéssel elfogadja a hatályos Tájékoztató rendelkezéseit.

 

15. Fogalmak:

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezeléscéljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Egervár Község Önkormányzata - Magyar